CELOŠKOLSKÁ PERIODIKA VEŘEJNÝCH A STÁTNÍCH VŠ V ČR TREND POSLEDNÍCH LET JE TAKOVÝ, ŽE CELOŠKOLSKÉ (CELOUNIVERTIZNÍ) ČASOPISY ZTRÁCEJÍ SVOU „KLASICKOU“ PODOBU PAPÍROVÉHO PERIODIKA A JSOU NAHRAZOVÁNY RŮZNÝMI ON-LINE ZPRAVODAJSKÝMI VERZEMI.

PŘEHLED PAPÍROVÝCH VERZÍ CELOUNIVERZITNÍCH PERIODIK NA VEŘEJNÝCH A STÁTNÍCH VŠ

Časopis Akademik - časopis VŠB - Technické univerzity Ostrava je vydáván jako informační materiál univerzity, který slouží nejen k prezentaci dění na univerzitě, ale také k její propagaci navenek. Je distribuován mezi pedagogy a studenty a rozesílán univerzitám, středním školám a také významným podnikům a firmám, spolupracujícím s univerzitou.

Časopis Události na VUT

Forum UK – tištěna verze celouniverzitního časopisu s nejobsáhlejšími informacemi o dějí na naší největší vyoké škole.

Journal JU – oficiální celouniverzitní časopis. Vychází 5 x ročně a přináší novinky, rozhovory a reportáže ze všech fakult JU. V pravidelných rubrikách představuje studenty, pedagogy i absolventy.

Mendel Green - přinášet zajímavé události a novinky z dění na univerzitě, seznamuje se zajímavými lidmi a studenty. Své místo mají v časopise také rubriky věnované studentskému životu.

Občasník JAMU – celoškolský časopis v atraktivní grafické podobě. Přináší řadu zajímavých rozhovorů, informací, názorů a pohledů na akademické dění na obou fakultách JAMU.

Pražská technika - zpravodajský časopis, který redakčně a graficky zpracovává Česká technika – Nakladatelství ČVUT. Přináší zajímavosti a novinky z dění na ČVUT. Tištěná verze časopisu je rozesílána na všechny katedry a ústavy, členy vedení školy a fakult a akademických senátů v rámci ČVUT, ale též na ministerstva, místní správu, firmy a další partnery školy.

Silverius – zpravodaj informující o aktuálním dění na UJEP a objevuje zajímavé kapitoly z příběhu UJEP. Jméno časopisu vzešlo z ankety, která proběhla v rámci akademické obce UJEP. Silverius bylo řádovým jménem Jana Evangelisty Purkyně. Časopis je čtvrtletník a vychází 2 x za semestr.

Tecnicall je čtvrtletník pro podniky a instituce v České republice. Informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT v Praze.

T-uni 360 - má ve svém podtitulu Univerzitní život ze všech úhlů a přináší to nejzajímavější, s čím se lze setkat v práci studentů i pedagogů Technické univerzita Liberec.

Universalia UTB - časopis Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V soutěže interních a externích médií firem a institucí Zlatý středník v roce 2017 získal 2. místo v kategorii Nejlepší časopis a noviny veřejné a státní správy. V roce 2016 prošel časopis výraznou grafickou úpravou.

Vita Universitatis časopis VFU Brno, který zaznamenává život na univerzitě a přináší informace o dění studentům, učitelům i odborné veřejnosti. Od začátku roku 2018 je frekvence vydávání časopisu 6 x ročně, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Zpravodaj UHK celouniverzitní periodikum, které reflektuje aktuální dění na Univerzitě Hradec Králové.

Živá Univerzita celouniverzitní časopis Živá univerzita vychází čtyřikrát ročně. Přináší rozhovory s osobnostmi ČZU, novinky ze světa vědy a výzkumu, studia, ale i zajímavosti z univerzitního dění.

Žurnál UP představuje na svých stránkách výrazné osobnosti spjaté s Univerzitou Palackého, a to jak z řad akademiků a studentů, tak absolventů. Jde o magazín, který seznamuje čtenáře s celou šíří univerzitního života od vědeckých objevů, přes úspěchy akademiků a studentů jednotlivých fakult, až po kulturní, společenské a sportovní události spojené s Univerzitou Palackého. Tištěný Žurnál vychází ve čtyřtisícovém nákladu dvakrát za semestr.

Občasník ZČU&… celouniverzitní periodiku ZČU Plzeň navazuje na dříve vydávané Univerzitní noviny. Oproti nim se obšírněji věnuje obecnějším trendům a tématům ze života univerzity. Vychází jako občasník, ve výpravnějším formátu, který umožňuje dané téma dostatečně představit nejen po vizuální, ale i obsahové stránce, a přispět tak k důkladnější propagaci univerzity mezi širokou veřejností.

Listy Univerzity obrany – přináší nejobsáhlejší informace o dění na Univerzitě obrany a pravidelně informuje o možnosti studia na jejích jednotlivých fakultách, podmínkách přijímacího řízení, průběh studia a uplatnění absolventů po ukončení studia.

 
Živá univerzita Pražská technika TECHNICALL  Občasník JAMU JOURNAL JU ČB
         
 MENDEL GREEN t-uni 360 Zpravodaj UHK Silverius UJEP Časopis Forum
Žurnál UP Zpravodaj UPa  UNIVERSALIA  Vita Universitatis AKADEMIK VŠB
 
NAVŠTĚVNÍK VŠTE Události na VUT  Občasník ZČU& . Listy Univerzity obrany